Leifheit, akciová spoločnosť
Podmienky používania platformy WebConnect


Akciová spoločnosť Leifheit, Leifheitstraße, 56377 Nassau/Lahn („Leifheit“ alebo „my“) sa teší z vášho záujmu o produkty a platformu WebConnect.

Aby sme vám umožnili pohodlné a transparentné používanie platformy WebConnect, v týchto podmienkach používania sme pre vás i nás zostavili záväzné pravidlá. Podmienky používania si, prosím, starostlivo prečítajte, pretože používanie platformy WebConnect ponúkame len v súlade s týmito podmienkami používania a protichodné podmienky neakceptujeme

Čo je platforma WebConnect?

Ako kupujúcemu alebo používateľovi produktu WebConnect vám ponúkame možnosť sa zaregistrovať na platforme WebConnect v rámci domény my.soehnle.com a založiť používateľský účet.

Ako registrovaný používateľ môžete údaje získané prostredníctvom produktu WebConnect (predovšetkým telesnú hmotnosť a v prípade váh na meranie telesných hodnôt určité analyzované hodnoty, súhrnne „údaje WebConnect“) preniesť pomocou internetového spojenia na platformu WebConnect a mať prístup k údajom získaným prostredníctvom WebConnect prostredníctvom vášho používateľského účtu.

Snažíme sa, aby registrovaní používatelia mali prístup do platformy WebConnect pre svoje vlastné účely a snažíme sa aj o to, aby údaje zaznamenané v používateľskom účte a zobrazené na platforme WebConnect boli aktuálne, úplné a správne.

Kto môže používať platformu WebConnect?

Platforma WebConnect je prístupná pre všetky fyzické osoby, ktoré majú minimálny vek 18 rokov, sú oprávnenými používateľmi produktov WebConnect a ktoré sa zaregistrovali na platforme WebConnect. Každá fyzická osoba sa môže na platforme WebConnect registrovať len raz.

Pri registrácii sa musia v elektronickom registračnom formulári úplne a pravdivo vyplniť všetky povinné údaje (predovšetkým osobné údaje), musia sa nám odovzdať a registrácia sa potvrdí prostredníctvom odkazu, ktorý nájdete v emaile.

Vyhradzujeme si nárok na odmietnutie registrácie na platforme WebConnect aj bez uvedenia dôvodov.

Čo sa môže robiť na platforme WebConnect?

Platforma WebConnect vám ako registrovanému používateľovi ponúka možnosť

  • priradiť produkt WebConnect k vášmu používateľskému účtu,
  • preniesť údaje WebConnect z vášho produktu WebConnect prostredníctvom internetového spojenia na platformu WebConnect,
  • zobraziť a vyhodnotiť sprostredkované údaje WebConnect vo vašom používateľskom účte.


Osobitosti o týchto a prípadne ďalších funkciách platformy WebConnect nájdete v časti Pomoc platformy WebConnect.

Prosím, myslite na to, že používanie platformy WebConnect je určené výhradne pre vaše osobné účely. Používanie pre profesionálne alebo medicínske účely nie je dovolené.

Čo sa pri používaní platformy WebConnect očakáva odo mňa?

Aby bolo používanie platformy WebConnect pre všetkých používateľov aj pre nás príjemnou skúsenosťou, od každého používateľa očakávame, že bude dodržiavať tieto podmienky používania a všeobecné zákonné predpisy.

Okrem toho očakávame, že neumožníte žiadnej tretej strane používanie platformy WebConnect prostredníctvom vášho používateľského účtu a rovnako neručíme za škody, ktoré vzniknú neoprávneným používaním vášho používateľského účtu treťou stranou. So svojimi registračnými údajmi na platforme WebConnect by ste mali zaobchádzať dôverne.

Očakávame od vás, že zabránite takým postupom, ktoré by mohli viesť k poškodeniu platformy WebConnect a najmä zabráňte zásahom do bezpečnostných opatrení, ktoré sme stanovili my.

Na zabezpečenie disponibility údajov platformy WebConnect aj mimo platformy WebConnect (napríklad v prípade straty údajov) očakávame od vás, že platformu WebConnect nebudete používať ako jediný prostriedok na ukladanie vašich údajov a príp. si založíte a budete spravovať zálohu vašich údajov aj mimo platformy WebConnect.

Čo sa stane s mojimi osobnými údajmi?


Pre používanie platformy WebConnect musíme predovšetkým

  • pri registrácii,
  • pri získaní údajov WebConnect o produkte WebConnect na platforme WebConnect a
  • pri zasahovaní do používateľského účtu a pri jeho používaní


od vás zhromaždiť určité osobné údaje. Pritom môže ísť aj o tzv. „osobitné druhy osobných údajov“, pretože vaša telesná hmotnosť je údaj o vašom zdraví. Osobné údaje uložené na platforme WebConnect používame s ohľadom na dodržiavanie zákonných ustanovení o ochrane údajov výhradne na prípravu platformy WebConnect; poskytnutie tretím stranám sa neuskutoční. Osobitosti o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov nájdete v našich informáciách o ochrane údajov.

Môže sa zmeniť platforma WebConnect alebo podmienky používania?

Áno, je to možné, pretože aj platforma WebConnect, aj podmienky používania sa musia prispôsobovať novým požiadavkám. Preto si vyhradzujeme právo na krátkodobé zmeny obsahov platformy WebConnect.

Vyhradzujeme si právo na zmeny týchto podmienok používania (vrátane príp. ďalších podmienok uverejnených na platforme WebConnect). O týchto zmenách budete informovaní prostredníctvom priameho oznámenia (napr. emailom) alebo na platforme WebConnect. Zmeny podmienok používania platia ako odsúhlasené vtedy, ak po uplynutí jedného mesiaca od vstúpenia nových podmienok používania do platnosti budete platformu WebConnect naďalej používať alebo ak v priebehu dvoch mesiacov od vstúpenia nových podmienok používania do platnosti neukončíte svoju účasť.

Vyhradzujeme si nárok na celkové ukončenie platformy WebConnect. Túto skutočnosť by sme vám oznámili v dostatočnom predstihu prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom niektorého z vašich kontaktov, aby ste mali možnosť uložiť si údaje WebConnect iným spôsobom ešte pred ukončením.

Ako môže byť ukončená moja registrácia na platforme WebConnect?

Svoju účasť na platforme WebConnect môžete kedykoľvek bez uvedenia dôvodu ukončiť vymazaním svojho používateľského účtu. Vymazaním vášho používateľského účtu budú vymazané aj údaje WebConnect vo vašom používateľskom účte; prosím, zabezpečte si preto uloženie vašich údajov WebConnect iným spôsobom ešte pred vymazaním vášho používateľského účtu.

Aj my si vyhradzujeme právo na vypovedanie vašej účasti na platforme WebConnect. Budeme tak postupovať len v prípade vážneho dôvodu (napr. pri porušení týchto podmienok používania alebo zákonných ustanovení) alebo v súlade s výpovednou lehotou troch mesiacov. O vypovedaní vás budeme informovať emailom alebo použijeme niektorý z kontaktov, ktoré ste uviedli.

Čo by som ešte mal/a vedieť?

Sme zodpovední – z akéhokoľvek právneho dôvodu – len za úmysel a hrubú nedbanlivosť zákonného zástupcu vedúceho zamestnanca alebo iných pomocníkov pri plnení. Okrem toho ručíme v prípade zavineného porušenia dôležitej zmluvnej povinnosti (pričom pojem dôležitá zmluvná povinnosť abstraktne označuje takú povinnosť, ktorej plnenie umožňuje riadnu realizáciu zmluvy vôbec a s ktorej dodržiavaním sú oboznámené obidve zmluvné strany), v prípade omeškania a nemožnosti, pričom ručenie podľa tejto vety pri škodách na majetku a materiálnych škodách je obmedzené na výšku typicky predvídateľnej škody.

Uvedené obmedzenia ručenia neplatia v prípadoch núteného zákonného ručenia, predovšetkým v súlade so zákonom o záruke produktu, v prípade prevzatia záruky a v prípade zavineného poškodenia života, tela a zdravia.

Tieto podmienky používania podliehajú právu Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením obchodného práva OSN.

Ak by jednotlivé ustanovenia týchto podmienok používania boli úplne alebo čiastočne neplatné alebo neúčinné alebo by sa takými mali stať, účinnosť ostatných ustanovení tým zostane nedotknutá. My a vy sme/ste viazaní povinnosťou neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradiť právne a ekonomicky čo najviac podobným platným a účinným ustanovením, ktoré by sme/ste si rozumne dohodli, ak by sa pri dojednaní týchto podmienok používania zdalo toto ustanovenie neplatným alebo neúčinným. To isté platí aj v prípade medzier v ustanoveniach a rovnako aj v prípade ustanovení, ktoré vyžadujú objasnenie alebo doplnenie.

Streda, 26. jún 2019
Môj profil
Impressum | Časté otázky | Kontakt | Datenschutzinformation | Nutzungsbedingungen