X

Váha na meranie telesných hodnôt
Web Connect Analysis

Špecifikácie

Systémové parametre

 

Technické údaje

Web Box


Váha

 

Dôležité

Akumulátory sa musia nabíjať mimo zariadenia.


Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť SOEHNLE týmto vyhlasuje, že prístroj spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/EÚ. Vyhlásenie o zhode EÚ nájdete na internetovej stránke www.soehnle.com.Hoci bol prístroj testovaný a jeho emisie neprekročili dovolené hraničné hodnoty emisií, ktoré sú stanovené vo vyššie uvedených smerniciach, nie je zaručené, že v určitých situáciách nedôjde k interferenciám. Prípadné interferencie sa dajú určiť tak, že prístroj zapnete a vypnete a pritom kontrolujete rádiový alebo televízny príjem. Môžete sa pokúsiť o odstránenie interferencií, pričom vykonáte jeden alebo prípadne viac nasledujúcich krokov:


DÔLEŽITÉ! Zmeny na elektronike alebo na kryte tohto výrobku nie sú dovolené.

 

Elektromagnetické vplyvy

Extrémne elektromagnetické vplyvy, napr. počas prevádzky rádiového prístroja v bezprostrednej blízkosti zariadenia, môžu pôsobiť na zobrazované hodnoty. Po skončení rušivého vplyvu je výrobok znovu použiteľný v súlade so svojím určením, príp. je potrebné prístroj opätovne zapnúť alebo na krátky čas vybrať batérie. Technické zmeny sú vyhradené.

Likvidácia

Likvidácia opotrebovaných elektronických prístrojov.

Symbol na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že tento výrobok sa nesmie odstraňovať ako bežný domový odpad, ale musí sa odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov.

Bližšie informácie získate na obecnom úrade, v komunálnej prevádzke na likvidáciu odpadov alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

 

Likvidácia batérie

Batérie nepatria do domáceho odpadu. Zákon ukladá spotrebiteľom povinnosť použité batérie odovzdať. Staré batérie môžete odovzdať vo verejných zberniach vo vašej obci alebo všade tam, kde sa predávajú batérie príslušného druhu.Pb = obsahuje olovoCd = obsahuje kadmiumHg = obsahuje ortuť

 

Servis a podpora

V prípade otázok a podnetov Vám radi poradia naši pracovníci servisu pre spotrebiteľov SOEHNLE.

pondelok – piatok 8.30 – 12.00 hod CET

Nemecko
Tel. 08 00 - 5 34 34 34

Medzinárodné číslo
Tel. +49 - 26 04 - 97 70

Ak nás chcete kontaktovať písomne, použite náš kontaktný formulár na internetovej stránke spoločnosti SOEHNLE www.soehnle.com. Kontaktné údaje zastúpenia spoločnosti SOEHNLE vo Vašej krajine nájdete na stránke www.soehnle.com.


Leifheit AG
Leifheitstraße 1
56377 Nassau / Germany


Záruka

Spoločnosť SOEHNLE ručí po dobu 3 rokov od dátumu kúpy za bezplatné odstránenie nedostatkov, ako sú chyby materiálu alebo výrobné chyby, prostredníctvom opravy alebo výmeny. Dobre si, prosím, uschovajte pokladničný blok. V prípade záručného plnenia odovzdajte Vášmu predajcovi pokladničný blok s vypísaným záručným listom.

 

X

Váha na meranie telesných hodnôt
Web Connect Analysis

Špecifikácie

Systémové parametre

 

Technické údaje

Web Box


Váha

 

Dôležité

Akumulátory sa musia nabíjať mimo zariadenia.


Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť SOEHNLE týmto vyhlasuje, že prístroj spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/EÚ. Vyhlásenie o zhode EÚ nájdete na internetovej stránke www.soehnle.com.Hoci bol prístroj testovaný a jeho emisie neprekročili dovolené hraničné hodnoty emisií, ktoré sú stanovené vo vyššie uvedených smerniciach, nie je zaručené, že v určitých situáciách nedôjde k interferenciám. Prípadné interferencie sa dajú určiť tak, že prístroj zapnete a vypnete a pritom kontrolujete rádiový alebo televízny príjem. Môžete sa pokúsiť o odstránenie interferencií, pričom vykonáte jeden alebo prípadne viac nasledujúcich krokov:


DÔLEŽITÉ! Zmeny na elektronike alebo na kryte tohto výrobku nie sú dovolené.

 

Elektromagnetické vplyvy

Extrémne elektromagnetické vplyvy, napr. počas prevádzky rádiového prístroja v bezprostrednej blízkosti zariadenia, môžu pôsobiť na zobrazované hodnoty. Po skončení rušivého vplyvu je výrobok znovu použiteľný v súlade so svojím určením, príp. je potrebné prístroj opätovne zapnúť alebo na krátky čas vybrať batérie. Technické zmeny sú vyhradené.

Likvidácia

Likvidácia opotrebovaných elektronických prístrojov.

Symbol na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že tento výrobok sa nesmie odstraňovať ako bežný domový odpad, ale musí sa odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov.

Bližšie informácie získate na obecnom úrade, v komunálnej prevádzke na likvidáciu odpadov alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

 

Likvidácia batérie

Batérie nepatria do domáceho odpadu. Zákon ukladá spotrebiteľom povinnosť použité batérie odovzdať. Staré batérie môžete odovzdať vo verejných zberniach vo vašej obci alebo všade tam, kde sa predávajú batérie príslušného druhu.Pb = obsahuje olovoCd = obsahuje kadmiumHg = obsahuje ortuť

 

Servis a podpora

V prípade otázok a podnetov Vám radi poradia naši pracovníci servisu pre spotrebiteľov SOEHNLE.

pondelok – piatok 8.30 – 12.00 hod CET

Nemecko
Tel. 08 00 - 5 34 34 34

Medzinárodné číslo
Tel. +49 - 26 04 - 97 70

Ak nás chcete kontaktovať písomne, použite náš kontaktný formulár na internetovej stránke spoločnosti SOEHNLE www.soehnle.com. Kontaktné údaje zastúpenia spoločnosti SOEHNLE vo Vašej krajine nájdete na stránke www.soehnle.com.


Leifheit AG
Leifheitstraße 1
56377 Nassau / Germany


Záruka

Spoločnosť SOEHNLE ručí po dobu 3 rokov od dátumu kúpy za bezplatné odstránenie nedostatkov, ako sú chyby materiálu alebo výrobné chyby, prostredníctvom opravy alebo výmeny. Dobre si, prosím, uschovajte pokladničný blok. V prípade záručného plnenia odovzdajte Vášmu predajcovi pokladničný blok s vypísaným záručným listom.

 

Osobná váha  Web Connect

Špecifikácie

Systémové parametre

Technické údaje

Web Box

Váha

Dôležité
Akumulátory sa musia nabíjať mimo zariadenia.


Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť SOEHNLE týmto vyhlasuje, že prístroj spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/EÚ. Vyhlásenie o zhode EÚ nájdete na internetovej stránke www.soehnle.com.Hoci bol prístroj testovaný a jeho emisie neprekročili dovolené hraničné hodnoty emisií, ktoré sú stanovené vo vyššie uvedených smerniciach, nie je zaručené, že v určitých situáciách nedôjde k interferenciám. Prípadné interferencie sa dajú určiť tak, že prístroj zapnete a vypnete a pritom kontrolujete rádiový alebo televízny príjem. Môžete sa pokúsiť o odstránenie interferencií, pričom vykonáte jeden alebo prípadne viac nasledujúcich krokov:

DÔLEŽITÉ! Zmeny na elektronike alebo na kryte tohto výrobku nie sú dovolené.


Elektromagnetické vplyvy

Extrémne elektromagnetické vplyvy, napr. počas prevádzky rádiového prístroja v bezprostrednej blízkosti zariadenia, môžu pôsobiť na zobrazované hodnoty. Po skončení rušivého vplyvu je výrobok znovu použiteľný v súlade so svojím určením, príp. je potrebné prístroj opätovne zapnúť alebo na krátky čas vybrať batérie. Technické zmeny sú vyhradené.

Likvidácia

Likvidácia opotrebovaných elektronických prístrojov.

Symbol na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že tento výrobok sa nesmie odstraňovať ako bežný domový odpad, ale musí sa odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov.Bližšie informácie získate na obecnom úrade, v komunálnej prevádzke na likvidáciu odpadov alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

Likvidácia batérie
Batérie nepatria do domáceho odpadu. Zákon ukladá spotrebiteľom povinnosť použité batérie odovzdať. Staré batérie môžete odovzdať vo verejných zberniach vo Vašej obci alebo všade tam, kde sa predávajú batérie príslušného druhu.Pb = obsahuje olovoCd = obsahuje kadmiumHg = obsahuje ortuť

Servis a podpora

V prípade otázok a podnetov
Vám radi poradia naši pracovníci servisu pre spotrebiteľov SOEHNLE.

pondelok – piatok 8.30 – 12.00 hod CET

Nemecko
Tel. 08 00 - 5 34 34 34

Medzinárodné číslo
Tel. +49 - 26 04 - 97 70

Ak nás chcete kontaktovať písomne, použite náš kontaktný formulár na internetovej stránke spoločnosti SOEHNLE www.soehnle.com. Kontaktné údaje zastúpenia spoločnosti SOEHNLE vo Vašej krajine nájdete na stránke www.soehnle.com.


Leifheit AG
Leifheitstraße 1
56377 Nassau / Germany

Záruka

Spoločnosť SOEHNLE ručí po dobu 3 rokov od dátumu kúpy za bezplatné odstránenie nedostatkov, ako sú chyby materiálu alebo výrobné chyby, prostredníctvom opravy alebo výmeny. Dobre si, prosím, uschovajte pokladničný blok. V prípade záručného plnenia odovzdajte Vášmu predajcovi pokladničný blok s vypísaným záručným listom.

 

 

 

X

Impressum

Leifheit AG
Leifheitstraße 1, 56377 Nassau
T +49 (0) 2604 977 0
F +49 (0) 2604 977 300
info@leifheit.com

Registračný súd:
Obvodný súd Montabaur

Číslo registra:
HRB 2857

Identifikačné číslo pre daň z obratu
podľa § 27 a zákona o dani z obratu:

DE 149 319 780

WEEE-č. reg. DE 11878428
BattG-č. reg. Leifheit 21000152
BattG-č. reg. Soehnle 21000153

Thomas Radke (CEO)
Ivo Huhmann (CFO)

Upozornenie:
Túto stránku spravujeme veľmi starostlivo. Napriek tomu nemôžeme zaručiť bezchybnosť a presnosť informácií, ktoré obsahuje. Akékoľvek ručenie za škody, ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z používania tejto stránky, je vylúčené, ak tieto nevznikli úmyselne alebo z hrubej nedbalosti. Ak na našej stránke odkazujeme na iné internetové stránky, ktoré spravujú tretie osoby, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ich obsahy.

Zdroje:
Na stránke sú použité obrázky z Fotolia.com

Koncepcia, grafika, realizácia:
P12 Werbeagentur GmbH
www.p12.deX
X
X

Systémové parametre

X

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website:


Ešte nie ste registrovaný?

Zostaňte fit –
s bezplatnou
aplikáciou fitness

Bitte scrollen!

Fit a motivovaný celý deň …

... s fitnes portálom od Soehnle.

Telesné hodnoty sledovať kedykoľvek online!

Soehnle aplikáciou fitness - Váženie
Váženie

Váha prenesie a uloží telesné hodnoty pri každom meraní automaticky na fitnes portál.

Soehnle aplikáciou fitness - Vyvolanie
Vyvolanie

Kedykoľvek vyvolajte vaše namerané telesné hodnoty online na fitnes portáli alebo s aplikáciou.

Soehnle aplikáciou fitness - Motivovať
Motivovať

Takto máte vždy a všade možnosť kontroly a výmeny. To motivuje!

Soehnle aplikáciou fitness - track & analyse

Otestujte fitnes portál!

Fitnes portál my.soehnle.com

 • Bezplatné používanie fitnes portálu
 • Inštalácia softvéru nie je potrebná
 • Funguje na PC, MAC, na tablete alebo smartfóne


Soehnle fitnes portál my.soehnle.comFitnes aplikácia Soehnle

 • Bezplatná aplikácia pre Apple iPhone alebo Android
 • Pohodlné vyvolanie nameraných telesných hodnôt smartphone
 • Aplikácia je kompatibilná s aplikáciou Apple Health alebo Google Fit, ktorou môžete zhromaždiť všetky podstatné zdravotné údaje v jednej aplikácii.

Fitnes aplikácia SoehnleFitnes aplikácia Soehnle

Fitnessová aplikace Soehnle

Osobná analytická váha
Web Connect AnalysisOsobná analytická váha Web Connect Analysis

Viac o výrobku

Osobná analytická váha Web Connect Analysis

Digitálna osobná váha
Web ConnectDigitale Personenwaage Web Connect

 • Mimoriadne plochý sklenený dizajn
 • Presné meranie telesnej hmotnosti
 • Optimálna kontrola výsledkov zobrazením rozdielu k požadovanej hmotnosti
 • Výpočet BMI
 • Automatické rozpoznanie až 8 osôb
 • Prenos nameranej hmotnosti na fitnes portál, k dispozícii cez aplikáciu Soehnle Fitness
 • Optimálna kontrola výsledkov zobrazením rozdielu k požadovanej hmotnosti

Viac o výrobku

Digitálna osobná váha Web Connect

Vysoká bezpečnosť

osobných dát používateľa


Bezplatné používanie

portálu Soehnle Fitness


Prenos nameraných hodnôt

do aplikácie Health od Apple alebo Google Fit od Google

Soehnle – Life in Balance

Impressum
Kontakt
Manuál
Systémové parametre
Časté otázky
Informácia o ochrane údajov
Podmienky používania