Leifheit Aktiengesellschaft (Naamloze Vennootschap)
Gebruiksvoorwaarden WebConnect platform

De Naamloze Vennootschap Leifheit, Leifheitstraße, 56377 Nassau/Lahn („Leifheit“ of „wij“) stelt uw interesse in de WebConnect producten en het WebConnect platform ten zeerste op prijs.

Om het gebruik van het WebConnect platform, zowel voor u als voor ons, zo comfortabel en transparant mogelijk te maken, hebben we in deze Algemene Voorwaarden alle bindende regels opgenomen. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen, want wij bieden het gebruik van het WebConnect platform uitsluitend in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en aanvaarden geen tegenstrijdige voorwaarden.

Waaruit bestaat het WebConnect platform?

Wij bieden u als koper of gebruiker van een WebConnect product de mogelijkheid in te schrijven op het WebConnect platform, onder het domein mysoehnle.com en een gebruikersaccount aan te maken.

Als geregistreerde gebruiker kunt u de gegevens die u aan de hand van een WebConnect product heeft verzameld (met name het lichaamsgewicht, en – in het geval van een lichaamsanalyseweegschaal – bepaalde analyseresultaten, samen "WebConnect gegevens" genoemd), via een internetverbinding naar het WebConnect platform overbrengen en met uw gebruikersaccount deze WebConnect gegevens raadplegen.

Wij streven ernaar om geregistreerde gebruikers de toegang tot het WebConnect platform voor eigen persoonlijk gebruik ter beschikking te stellen en zorgen ervoor dat de WebConnect gegevens, die in het gebruikersaccount worden verzameld en weergegeven, zowel actueel als volledig en nauwkeurig zijn.

Wie kan gebruik maken van het WebConnect platform

Het WebConnect platform staat ter beschikking van alle natuurlijke personen boven de 18 jaar, die legitieme gebruikers zijn van een WebConnect product en zich op het WebConnect platform hebben ingeschreven. Elk natuurlijk persoon kan zich slechts één keer op het WebConnect platform inschrijven.

Ter inschrijving moeten alle verplichte velden (met name persoonlijke gegevens) van het elektronische registratieformulier op het WebConnect platform volledig en waarheidsgetrouw ingevuld zijn, naar ons gestuurd worden en de registratie moet bevestigd worden door te klikken op een via e-mail verzonden link.

Wij behouden ons het recht voor, inschrijvingen op het WebConnect platform – zonder opgave van redenen – te weigeren.

Wat kan men op het WebConnect platform doen?

Het WebConnect platform biedt u als geregistreerde gebruiker de mogelijkheid,

  • een WebConnect product toe te wijzen aan uw gebruikersaccount,
  • WebConnect gegevens van uw WebConnect product via een internetverbinding naar het WebConnect platform over te brengen,
  • overgebrachte WebConnect gegevens in uw gebruikersaccount weer te geven en eventueel te evalueren.

Meer informatie en verdere functies van het WebConnect-platform vindt u in de help-sectie van het WebConnect-platform.

Hou er rekening mee dat het WebConnect platform uitsluitend bestemd is voor persoonlijk gebruik. Het gebruik voor professionele of medische doeleinden is niet toegestaan.

Wat wordt van mij verwacht tijdens het gebruik van het WebConnect platform?

Opdat het gebruik van het WebConnect platform zowel voor de gebruikers als voor ons een aangename ervaring blijft, wordt van elke gebruiker verwacht dat hij deze gebruiksvoorwaarden en de algemene wettelijke voorschriften in acht neemt.

Er wordt eveneens van u verwacht dat u derden geen toegang geeft tot het WebConnect platform via uw gebruikersaccount. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het onbevoegde gebruik van uw gebruikersaccount door derden. Daarom dient u uw registratiegegevens voor het WebConnect platform vertrouwelijk te behandelen.

Bovendien, verwachten wij dat u geen acties onderneemt die zouden kunnen leiden tot storingen op het WebConnect platform en dat u vooral de veiligheidsmaatregelen in acht neemt.

Om de beschikbaarheid van de WebConnect-gegevens ook buiten het WebConnect platform (zoals in geval van accidenteel verlies van de gegevens) te garanderen, verwachten we ten slotte van u, dat u het WebConnect platform niet als enig opslagmiddel gebruikt en indien nodig een veiligheidskopie van uw gegevens buiten het WebConnect platform creëert en onderhoudt.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Voor het gebruik van het WebConnect platform moeten we met name

  • tijdens de inschrijving,
  • tijdens de overbrenging van de WebConnect gegevens van het WebConnect product naar het WebConnect platform en
  • tijdens de toegang tot en het gebruik van het gebruikersaccount

bepaalde persoonlijke gegevens van u verzamelen. Daarbij kan het ook gaan om zogenaamde "bijzondere persoonlijke gegevens", omdat bv. uw lichaamsgewicht meer vertelt over uw gezondheid. Wij gebruiken de op het WebConnect platform opgeslagen persoonlijke gegevens onder inachtneming van de bepalingen inzake gegevensbescherming en uitsluitend voor de terbeschikkingstelling van het WebConnect platform; wij dragen geen gegevens over aan derden. Meer informatie over de verzameling, verwerking en gebruik van de persoonlijke gegevens vindt u in ons Privacybeleid.

Kunnen het WebConnect platform of de Gebruiksvoorwaarden veranderen?

Ja, dat is goed mogelijk, omdat ook het WebConnect platform en de gebruiksvoorwaarden aan nieuwe vereisten moeten worden aangepast. Daarom behouden wij ons het recht voor om de inhoud van het WebConnect platform binnenkort te veranderen.

Wij behouden ons tevens het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van andere voorwaarden die op dit WebConnect platform gepubliceerd zijn) te wijzigen. Over deze wijzigingen wordt u ofwel door middel van directe communicatie (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte gebracht of via het WebConnect platform. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden worden goedgekeurd, indien u het WebConnect platform een maand na de inwerkingtreding van de nieuwe gebruiksvoorwaarden verder blijft gebruiken of indien u niet binnen de twee maanden na het inwerkingtreden van de nieuwe gebruiksvoorwaarden uw deelname stopzet.

Verder behouden wij ons het recht voor het WebConnect platform volledig te sluiten. Dit zouden we u met inachtneming van een redelijke termijn per e-mail of op een door u opgegeven contactwijze mededelen, zodat u de mogelijkheid heeft, vóór verwijdering van het platform, uw opgeslagen WebConnect gegevens elders te bewaren.

Hoe kan ik uitschrijven op het WebConnect platform?

U kunt uw deelname aan het WebConnect platform te allen tijde stopzetten, zonder voorafgaande mededeling en om welke reden dan ook, door het verwijderen van uw gebruikersaccount. Door het verwijderen van uw gebruikersaccount worden ook de opgeslagen WebConnect gegevens, die met uw gebruikersaccount verbonden zijn, verwijderd. Daarom dient u ervoor te zorgen dat uw WebConnect gegevens vóór de verwijdering elders worden bewaard.

Ook wij behouden ons het recht voor uw deelname aan het WebConnect platform op te zeggen. Hiervan zullen we echter enkel gebruik maken om belangrijke redenen (bv. bij inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden of de wettelijke bepalingen) of met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Wij zullen u over een eventuele opzegging informeren via e-mail of via een door u opgegeven contactwijze.

Wat moet ik verder nog weten?

Wij zijn enkel aansprakelijk – ongeacht de juridische grondslag – in geval van opzet en grove nalatigheid van een wettelijk vertegenwoordiger van een directeur of medewerker. We blijven principieel aansprakelijk bij elke opzettelijke inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting (waarbij het begrip "wezenlijke contractuele verplichting" abstract verwijst naar plichten, waarbij de nakoming ervan de uitvoering van de overeenkomst volgens de voorschriften pas mogelijk maakt en waarbij de andere partij regelmatig mag vertrouwen op de naleving ervan), bij vertraging en onmogelijkheid, waarbij de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag voor schadevergoeding van de typisch voorzienbare schade.

De voornoemde aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing op verplichte, wettelijke aansprakelijkheid, met name onder de productaansprakelijkheidswet, noch bij garantieovername, noch bij opzettelijke inbreuk op het leven, lichaam of gezondheid.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

Mocht één der bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn en/of worden nietig verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Wij gaan er wederzijds mee akkoord dat, in plaats van de nietige of ongeldige bepaling, een geldige en efficiënte regeling wordt getroffen die gerechtelijk en economisch het dichtst staat bij deze bepaling, die we redelijk zouden zijn overeengekomen indien we bij de sluiting van deze gebruiksvoorwaarden de nietigheid of ongeldigheid van de respectieve regeling hadden overwogen. Hetzelfde geldt in geval van lacunes of regelingen die moeten geïnterpreteerd of aangevuld worden.

woensdag, 26. juni 2019
Impressum | Veelgestelde vragen | Contact | Datenschutzinformation | Nutzungsbedingungen