Akciová společnost Leifheit
Podmínky užívání platformy WebConnect


Akciová společnost Leifheit, Leifheitstraße, 56377 Nassau/Lahn (dále jen „Leifheit“ nebo „my“) je potěšena vaším zájmem o produkty WebConnect a o platformu WebConnect.

Aby bylo užívání platformy WebConnect co nejpohodlnější a nejtransparentnější, shrnuli jsme v těchto podmínkách užívání závazná pravidla pro nás i pro vás. Přečtěte si prosím tyto podmínky užívání co nejpozorněji. Užívání platformy WebConnect nabízíme pouze v souladu s těmito podmínkami užívání a jiné podmínky nemůžeme akceptovat.

Co je platforma WebConnect?

Zákazníkům nebo uživatelům produktu WebConnect nabízíme možnost zaregistrovat se na platformě WebConnect, která je přístupná na doméně my.soehnle.com a založit si zde uživatelský účet.

Jako registrovaný uživatel můžete posílat data, nashromážděná pomocí produktu WebConnect, (především se jedná o tělesnou hmotnost - u váhy s tělesnou analýzou - o určité hodnoty z analýzy, dále jen „Data WebConnect“) přes internetové připojení na platformu WebConnect a k těmto datům máte přístup pomocí vašeho uživatelského účtu.

Snažíme se, umožnit registrovaným uživatelům přístup k platformě WebConnect pro jejich osobní použití, a proto se také snažíme, aby byla data na vašem uživatelském účtu aktuální, kompletní a správná.

Kdo může platformu WebConnect využívat?  

Platforma WebConnect je přístupná všem osobám starším 18 let, které jsou oprávněnými uživateli některého z produktů WebConnect, a které se zaregistrovaly na platformě WebConnect. Každá fyzická osoba se může na platformě WebConnect zaregistrovat pouze jednou.

Při registraci je třeba vyplnit v elektronickém registračním formuláři na platformě WebConnect kompletně a pravdivě veškeré povinné údaje (především osobní údaje), ty nám zaslat a registraci potvrdit potvrzením odkazu, který vám zašleme e-mailem.

Vyhrazujeme si právo, registraci na platformě WebConnect odmítnout, a to i bez uvedení důvodů.

Co je možné na platformě WebConnect dělat?

Platforma WebConnect vám jako registrovanému uživateli nabízí tyto možnosti,

  • přiřadit si produkt WebConnect k vašemu uživatelskému účtu,
  • zasílat data WebConnect o vašem produktu WebConnect pomocí internetového připojení na platformu WebConnect,
  • zasílaná data WebConnect zobrazit na vašem uživatelském účtu a příp. je vyhodnocovat.


Detaily týkající se těchto a příp. dalších funkcí platformy WebConnect naleznete v nápovědě k platformě WebConnect.

Uvědomte si prosím, že užívání platformy WebConnect je určeno pro vaši osobní potřebu. Využívání pro profesionální nebo lékařské účely není přípustné.

Co se při používání platformy WebConnect ode mne očekává?

Aby bylo využívání platformy WebConnect pro nás i ostatní uživatele příjemným zážitkem, očekáváme od každého uživatele, že bude dodržovat tyto podmínky užívání a všeobecné zákonné předpisy.

Očekáváme rovněž, že neumožníte užívání platformy WebConnect přes váš uživatelský účet třetím osobám a rovněž nepřebíráme odpovědnost za škody, vzniklé z neoprávněného užívání vašeho uživatelského účtu třetími osobami. Z tohoto důvodu zacházejte s registračními údaji vaší platformy WebConnect jako s důvěrnými informacemi.

Rovněž očekáváme, že se vyvarujete jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést k poruchám platformy WebConnect a především jednání, které nebere v úvahu naše bezpečnostní opatření.

Aby bylo možné využívat data WebConnect také mimo platformu WebConnect (např. pro případ neplánované ztráty dat), očekáváme od vás také, že nebudete využívat platformu WebConnect jako jediný prostředek k ukládání vašich dat a příp. si vytvoříte a budete udržovat záložní kopii vašich dat mimo platformu WebConnect.

Co se stane s mými osobními údaji?

Pro využívání platformy WebConnect musíme od vás získávat osobní data především

  • při registraci,
  • při předávání dat WebConnect o produktu WebConnect na platformu WebConnect a
  • při přístupu a při využívání uživatelského účtu.


Zde se může jednat o tzv. "osobní data zvláštního druhu", protože např. tělesná hmotnost obsahuje údaje o vašem zdraví. Na platformě WebConnect využíváme uložené osobní údaje při dodržování ustanovení na ochranu dat, výhradně pro použití na platformě WebConnect; nepředáváme data třetím osobám. Detaily týkající se získávání, zpracování a využívání osobních dat naleznete v informacích o ochraně dat.

Mohou se platforma WebConnect nebo podmínky užívání změnit?

Ano, to je možné. Jak platforma WebConnect, tak i podmínky užívání se musejí přizpůsobit novým požadavkům. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo, v krátké lhůtě měnit obsahy platformy WebConnect.

Rovněž si vyhrazujeme právo, měnit tyto podmínky používání (včetně příp. dalších podmínek uveřejněných na platformě WebConnect). O těchto změnách budete informováni buď přímo (např. e-mailem) nebo na platformě WebConnect. Změny podmínek užívání jsou považovány za schválené, pokud budete platformu WebConnect i nadále využívat po uplynutí jednoho měsíce po vstoupení těchto podmínek v platnost nebo pokud během dvou měsíců od vstoupení těchto nových podmínek v platnost vaši účast neukončíte.

Dále si vyhrazujeme právo, platformu WebConnect zcela ukončit. To bychom vám sdělili při dodržení přiměřené lhůty e-mailem nebo jinou cestou, abyste měli možnost, před ukončením platformy si data WebConnect uložit jiným způsobem.

Jak mohu svoji registraci na platformě WebConnect ukončit?

Vaši účast na platformě WebConnect můžete ukončit kdykoliv bez uvedení důvodu vymazáním vašeho uživatelského účtu. Vymazáním vašeho uživatelského účtu se vymažou také uložená data WebConnect k vašemu uživatelskému účtu; zajistěte prosím, že si před vymazáním vašeho uživatelského účtu uložíte data WebConnect jiným způsobem.

Také my si vyhrazujeme právo, vypovědět vaši účast na platformě WebConnect. Tuto možnost využijeme pouze v závažných případech (např. při porušení podmínek používání nebo zákonných ustanovení) a při dodržení výpovědní lhůty třech měsíců. O vypovězení vaší účasti vás budeme informovat e-mailem nebo jinou cestou, kterou jste uvedli.

Co musím dále ještě vědět?

Ručíme – ať již z jakéhokoliv právního důvodu – pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti zákonného zástupce vedoucího pracovníka nebo dalších pomocných pracovníků. Dále ručíme co do důvodu v případě zaviněného porušení podstatné smluvní povinnosti (přičemž pojem podstatná smluvní povinnost označuje abstraktním způsobem takovou povinnost, jejichž splnění umožňuje řádné provedení smlouvy a na jejíž dodržení se může druhá strana pravidelně spolehnout), v případě zpoždění a nemožnosti, přičemž ručení je dle této věty omezeno u majetkových a věcných škod na běžně předvídatelnou škodu.

Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí v případech povinného ručení ze zákona, obzvláště pak dle zákona odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, při převzetí záruky, jakož i při zaviněné újmě na životě, těle a zdraví.

Tyto podmínky používání podléhají právu Spolkové republiky Německo s vyloučením obchodního práva OSN.

V případě, že se některé ustanovení těchto podmínek používání stane neplatným, a to buď celé nebo jeho část, není tím platnost ostatních ustanovení nijak dotčena. Zavazujeme se, na místo neplatného nebo bezpředmětného ustanovení, vložit ustanovení platné, které je z hlediska ekonomického a právního tomuto ustanovení co nejblíže, a na kterém jsme se shodli, při vypracovávání těchto podmínek používání při úvaze o neplatnosti nebo bezpředmětnosti daného ustanovení. To samé platí pro mezery v úpravě, jakož i u ustanovení, která vyžadují výklad či doplnění.

Wednesday, 26. June 2019
Impressum | Často kladené otázky | Kontakt | Datenschutzinformation | Nutzungsbedingungen